Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i
samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond). Syftet med detta stöd är att främja deltagande i programmen för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig.

När ska ansökan lämnas in?
Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende på vilket område man söker inom.

Planeringsbidrag kan endast sökas hos Energimyndigheten om utlysningen har öppnat hos EU-kommissionen.

Observera att ansökan om planeringsbidrag ska göras innan kostnaderna upparbetas. Kostnader kan ersättas från och med att ansökan kommit in till Energimyndigheten och sista dag för ansökan till kommissionen. Utbetalning sker efter det att ansökan har lämnats in till EU-kommissionen och sökande fått ett mottagningsbevis.

Stöd till aktörer med ekonomisk verksamhet lämnas som stöd av mindre betydelse.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/planeringsbidrag-for-ansokningar-till-EU-program/

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in.

Ansökningarna bedöms i konkurrens vid flera tillfällen under året. Sista dag att lämna in ansökningar till de olika omgångarna är enligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

 • 11 maj 2017, kl. 17:00
 • 24 augusti 2017, kl. 17:00
 • 21 september 2017, kl. 17:00
 • 19 oktober 2017, kl. 17:00
 • 16 november 2017, kl. 17:00

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom 3-6 månader.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt/

Akutbidrag 2017

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Akutbidrag 2018 öppnar 2017-11-16. Utlysningstext Akutbidrag 2017 är uppdaterad 2017-04-03.

För en akutansökan gäller
Ansökan för ett akutbidrag kan skickas in löpande under året och registreras på en gång när den är inskickad i Prisma till Formas. Signering av ansökan av sökande och medelsförvaltare ska sedan ske inom sju veckodagar efter det att ansökan har skickats in. Beredningen av en ansökan för akutbidrag tar ca sex till tio veckor. Beslut fattas löpande under året.

Sökande ska i sin ansökan

 • motivera det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial
 • motivera hur projektet tillhör ett eller fler av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och/eller samhällsbyggande
 • beskriva kortfattat forskningspotentialen av data/forskningsmaterial
 • redogöra för vilken metod som ska användas för insamlingen av data/forskningsmaterial
 • ange kostnaden för att säkerställa data/forskningsmaterial.
  
Projektet genomförs under maximalt ett år.

Bidrag kan sökas för

 • Kostnader för att genomföra insamlingen av data/forskningsmaterial: löner till forskare, doktorander eller teknisk personal samt relevanta driftskostnader som exempelvis förbrukningsartiklar och resor samt övriga kostnader. 
 • Kostnader för sådan bearbetning och analys av data/forskningsmaterialet som behövs för att säkerställa möjligheterna att använda det i framtiden.

Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte för ett akutbidrag.

Riktvärde för bidragets storlek
Riktvärdet för bidragets storlek är relaterat till kostnaderna för genomförandet av projektet under ett år. Den sökande bör tydligt specificera kostnaderna för att utföra det akuta projektet med avseende på arbetsplanen.

Vem kan söka
För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Läs mer: http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/akutbidrag-2017

Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år. Processen sker i två steg.
Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning.
Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i vår ansökningsportal.

Vad kan man söka för?
Lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag: projekt i tidiga skeden
Stora innovationsbidraget: bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen

Vem kan söka?
Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige.

Hur mycket kan sökas?
Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kr
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kr

Viktiga datum
Utlysningen är ständigt öppen för ansökan. Beslut sker 6 ggr per år.
Kommande beslutsdatum 2017:
11 april: ansökan ska vara inne 14 mars
15 juni: ansökan ska vara inne 16 maj

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Bygginnovationen-2011-2016/

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

I den här utlysningen erbjuder vi små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Resebidraget omfattar rese- och hotellkostnader för max två personer. För att en ansökan överhuvudtaget ska bedömas, krävs att resan inte har genomförts innan ansökan inkommit. Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Vad kan man söka för?
Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Vem kan söka?
Små och medelstora företag.

Hur mycket kan sökas?
Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa

Viktiga datum
Ansökningen stänger: 31 december 2018 kl 14:00.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Resebidrag/

Eurostars 2 medfinansiering

Eurostars är ett program för forskande små och medelstora företag inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA.

Inom programmet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Ansökan till Eurostarsprogrammet görs först till Eurostars sekretariat i Bryssel som bedömer ansökan, se länk till Eurostars sekretariat. Ansökan till Vinnovas medfinansiering görs efter godkänd ansökan av sekretariatet och inbjudan från Vinnova. Läs mer om ansökningsprocessen på vår webbsida om Eurostars.

Vad kan man söka för?
Utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt.

Vem kan söka?
Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland.

Hur mycket kan sökas?
Max 5 milj kr för samtliga svenska deltagare och per projekt.

Viktiga datum
Sista ansökningsdag: Ansökningarna ska skickas in till Eurostars sekretariatet senast 31 december kl 14.00

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Eurostars-2-medfinansiering/

 

Akutbidrag 2017

Akutbidrag möjliggör för forskare att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla om extrema händelser som stormfällda skogar, bristfälliga byggnadskonstruktioner som rasat under snötryck, utsläpp av miljöskadliga ämnen efter haverier eller andra särskilda omständigheter som kräver att studien inleds omedelbart. Akutbidrag kan även sökas för att utnyttja tillfälliga material.

Akutbidrag beviljas för högst ett år. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Forskningsfrågorna ska ligga inom något av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Bidraget kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal samt driftskostnader (till exempel förbrukningsartiklar och resor). Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte akutbidrag.

För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Sista ansökningsdag: 2017-12-15

Läs mer: http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/akutbidrag-2017