Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 16 november 2017, kl. 17:00
  • 14 februari 2018
  • 18 april 2018
  • 14 juni 2018
  • 12 september 2018
  • 14 november 2018

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt/

 

Städer i Europa: Making Cities Work - Innovation Action - JPI Urban Europe

Den här satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer.

Vad kan ni söka för?
Projekt som löser en urban utmaning inom ett av de fyra fokusområdena.

Vem kan söka?
Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

Vem kan söka?
Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

Digital infrastruktur och digital säkerhet: Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

I det här erbjudandet finansierar vi studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer. Observera att ansökan ska göras senast 24 oktober i denna omgång.

Vad kan ni söka för?
Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

Vem kan söka?
Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Ansökningstillfälle 1: 24 oktober 2017 kl 14:00; Ansökningstillfälle 2: 31:e januari 2018 kl 14:00; Ansökningstillfälle 3: 31:e augusti 2018 kl 14:00 Ansök senast: 2:e oktober 2018 kl 14:00

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/digital-infrastruktur-och-digital-sakerhet/genomforandestudier-inom-digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/

 

 

Vinnväxt: Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Syftet med det här erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Vad kan ni söka för?
Uppbyggnad av tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer. Initiativen ska bidra till ökad tillväxt i regioner.

Vem kan söka?
Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

Hur mycket kan ni söka?
2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i
samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond). Syftet med detta stöd är att främja deltagande i programmen för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig.

När ska ansökan lämnas in?
Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende på vilket område man söker inom.

Planeringsbidrag kan endast sökas hos Energimyndigheten om utlysningen har öppnat hos EU-kommissionen.

Observera att ansökan om planeringsbidrag ska göras innan kostnaderna upparbetas. Kostnader kan ersättas från och med att ansökan kommit in till Energimyndigheten och sista dag för ansökan till kommissionen. Utbetalning sker efter det att ansökan har lämnats in till EU-kommissionen och sökande fått ett mottagningsbevis.

Stöd till aktörer med ekonomisk verksamhet lämnas som stöd av mindre betydelse.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/planeringsbidrag-for-ansokningar-till-EU-program/

Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år. Processen sker i två steg.
Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning.
Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i vår ansökningsportal.

Vad kan man söka för?
Lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag: projekt i tidiga skeden
Stora innovationsbidraget: bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen

Vem kan söka?
Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige.

Hur mycket kan sökas?
Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kr
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kr

Viktiga datum
Ansök senast 31 december 2018 kl 14:00.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/bygginnovationen-2011-2018/bygginnovationen-2016-2018-utlysning/

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

I den här utlysningen erbjuder vi små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Resebidraget omfattar rese- och hotellkostnader för max två personer. För att en ansökan överhuvudtaget ska bedömas, krävs att resan inte har genomförts innan ansökan inkommit. Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Vad kan man söka för?
Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Vem kan söka?
Små och medelstora företag.

Hur mycket kan sökas?
Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa

Viktiga datum
Ansökningen stänger: 31 december 2018 kl 14:00.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/internationellt-resebidrag-for-sma-och-medelstora-foretag/resebidrag-for-internationellt-konsortiebyggande-smf/