Nedan följer en sammanställning av de utlysningar som finns hos aktörerna inom TRANSAM

Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor.

Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering.Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/konceptutveckling-av-nya-energiinnovationer-med-affarsfokus/

Årliga öppna utlysningen 2017

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat.

Den årliga öppna utlysningen är indelad i tre delutlysningar 

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare
  • Mobilitetsstöd


De senare två delutlysningarna är riktade till och kan endast sökas av forskare tidigt i karriären. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att stärka sin kompetens och bygga nätverk genom att vistas och arbeta i nya forskningsmiljöer. 

Läs mer: http://formas.se/sv/Finansiering/Arliga-oppna-utlysningen/

FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter.

Sista dag för ansökan: 2017-12-12 14:00

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/ffi-energi--miljo/

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta oss gärna innan ansökan skickas in.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

  • 16 november 2017, kl. 17:00
  • 14 februari 2018
  • 18 april 2018
  • 14 juni 2018
  • 12 september 2018
  • 14 november 2018

Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/pilot--och-demonstrationsprojekt/

 

Städer i Europa: Making Cities Work - Innovation Action - JPI Urban Europe

Den här satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer.

Vad kan ni söka för?
Projekt som löser en urban utmaning inom ett av de fyra fokusområdena.

Vem kan söka?
Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

Vem kan söka?
Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

Digital infrastruktur och digital säkerhet: Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

I det här erbjudandet finansierar vi studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer. Observera att ansökan ska göras senast 24 oktober i denna omgång.

Vad kan ni söka för?
Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

Vem kan söka?
Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Ansökningstillfälle 1: 24 oktober 2017 kl 14:00; Ansökningstillfälle 2: 31:e januari 2018 kl 14:00; Ansökningstillfälle 3: 31:e augusti 2018 kl 14:00 Ansök senast: 2:e oktober 2018 kl 14:00

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/digital-infrastruktur-och-digital-sakerhet/genomforandestudier-inom-digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/

 

 

Vinnväxt: Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Syftet med det här erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Vad kan ni söka för?
Uppbyggnad av tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer. Initiativen ska bidra till ökad tillväxt i regioner.

Vem kan söka?
Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

Hur mycket kan ni söka?
2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI: Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem. Resultaten ska bidra till att Sveriges transportpolitiska mål nås.

Vad kan ni söka för?
Projekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet samt till automatisering av fordon och transportsystem.

Vem kan söka?
Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?
Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Ni kan få finansiering i max 4 år.

 

Maskininlärning - FFI: Maskininlärning för fordonsindustrin

Det här erbjudandet vänder sig till projekt som berör området maskininlärning för fordonsindustrin.

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och innovationsprojekt som stärker kunskapssamverkan mellan akademi och industri inom området maskininlärning för fordonsindustrin.

Vem kan söka?
Akademi, forskningsinstitut, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Hållbar produktion - FFI : Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Vem kan söka?
Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?
Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI: Effektiva och uppkopplade transportsystem

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som leder till effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.

Vad kan ni söka för?
Projekt som leder till effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.

Vem kan söka?
Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

Hur mycket kan ni söka?
Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI: Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Här vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och innovationsprojekt som främjar säker interaktion mellan motorfordon och cyklister.

Vem kan söka?
Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?
Inom utlysningen finns ingen övre beloppsgräns men varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

 

EUREKA nätverksprojekt: Samarbetsprojekt med Chile

Har ni ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ni vill driva tillsammans med chilenska partners? Inom detta EUREKA-erbjudande finansierar vi samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Israel och Chile. Det bör ingå minst en organisation från Chile och en från Sverige.

Vad kan ni söka för?
Forskning och utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process i samarbete med chilenska samarbetspartners.

Vem kan söka?
Företag som vill samarbeta med Chile. Forskningsorganisationer och offentlig sektor kan delta i projektet. Minst ett svenskt företag ska ingå i projektet.

Hur mycket kan ni söka?
Högst 1 miljon kronor. 

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI: Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Vad kan ni söka för?
Initiativ som ökar kompetensen och utvecklar fordonssektorn med hjälp av innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation.

Vem kan söka?
Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

Hur mycket kan ni söka?
Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Ansök senast: 12 december kl 14:00

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/ffi-elektronik-mjukvara-och-kommunikation/elektronik-mjukvara-och-kommunikation-ffi-2017-12-12/