TRANSAM | Ett rådgivande forum

TRANSAM är ett samverkansforum för myndigheter och offentliga forskningsfinansiärer som direkt eller indirekt berörs av transportforskningen i Sverige.

Huvudsyftet är att TRANSAM ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen samt de forsknings- och näringspolitiska målen inom transportområdet. Vidare ska TRANSAM bidra till att nå ett kostnadseffektivt nyttjande av FoI-resurser inom transportforskningen och därigenom ett väl fungerande transportsystem. TRANSAM ska även verka för en snabbare utveckling av transportområdet med syfte att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Samverkan genom TRANSAM syftar till att ta fram och genomföra gemensamma prioriteringar och satsningar samt att undvika dubbelarbete. I sammanhanget är informationsspridning både mellan myndigheter och gentemot övriga relevanta aktörer viktigt.

Nedan följer en utförligare presentation av aktiviteter inom TRANSAM.

Samverkan inom TRANSAM

I ett nationellt och internationellt perspektiv samverka för relevant transportforskning, innovationer och kompetenta utförarmiljöer. Detta sker genom att:

  • Utbyta information om kommande, pågående och avslutade FoI-aktiviteter med anknytning till transportområdet
  • Identifiera och initiera forsknings- och innovationsaktiviteter
  • Samordna satsningar
  • Överföra erfarenheter, utvärderingar och sprida resultat
  • Kompetensutveckling

Samverkan med andra aktörer

Samverka med andra aktörer och i andra grupperingar om pågående och kommande aktiviteter. Exempelvis EU-gruppen, Forum för samverkan och strategiutveckling inom transportområdet samt Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Extern informationsspridning

Informationsspridare till offentliga och privata aktörer av sammanställd information, exempelvis omfattningen av transportforskningen.